Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Polski Ład – najczęstsze pytania i odpowiedzi (część 1)

Barbara Kołodziejska

Barbara Kołodziejska

Długość czytania:

11 stycznia 2022

Polski Ład – najczęstsze pytania i odpowiedzi (część 1)

 

Obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku Polski Ład wprowadził wiele zmian w polskim prawodawstwie. W dużym stopniu nowe regulacje dotknęły obszaru księgowego oraz kadrowo-płacowego.

W związku ze zmianami pojawiło się wiele pytań, niejasności i kwestii wymagających uszczegółowienia. Zebraliśmy część pytań, które napływały do Symfonii od specjalistów na co dzień zajmujących rachunkowością, księgowością oraz kadrami i płacami. Poniżej prezentujemy odpowiedzi, które przygotowali eksperci: Barbara Kołodziejska z Symfonii oraz Tomasz Kałamajski z Reset2.pl na podstawie informacji pozyskanych z Ministerstwa Finansów.

 

Ulga dla klasy średniej

 Czy i kiedy będą dostępne wzory oświadczeń wymaganych w Polskim Ładzie, np. oświadczenie rodzica co najmniej czworga dzieci, które ma być złożone wg ustalonego wzoru? Co powinno zawierać oświadczenie o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej, aby było skuteczne?

Oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej oraz oświadczenie rodzica co najmniej czworga dzieci nie mają urzędowego (formalnego) wzoru. Podatnicy sami je redagują, podobnie jak dotychczas czynili, gdy na przykład zwracali się do płatnika (zakładu pracy) o uwzględnianie wyższych kosztów uzyskania przychodów przysługujących pracownikom dojeżdżającym do pracy spoza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy.

 

Jak będzie wyglądało rozliczenie roczne małżeństwa, w którym dwoje małżonków pracuje na podstawie umowy o pracę, ale tylko jeden małżonek będzie miał stosowaną ulgę dla klasy średniej ze względu na wysokość miesięcznych zarobków? W jakiej wysokości w rozliczeniu rocznym będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej – wyliczonej od łącznych dochodów czy w faktycznie kwocie ulgi zastosowanej od jednego małżonka? Czy też wcale, bo łączny dochód przewyższa limit roczny?

Zgodnie z generalną zasadą, małżonkowie rozliczają się indywidualnie. W stanie faktycznym podanym w pytaniu, jeśli małżonkowie złożą odrębne zeznania PIT-36 lub PIT-37, z ulgi dla klasy średniej skorzysta ten małżonek, który uzyskał roczne przychody z pracy na etacie w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł (chodzi o przychody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej). Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków, mieści się we wspomnianym przedziale przychodów, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie – jak ją obliczać bez błędów, korekt i bałaganu? Zapisz się na szkolenie i zyskaj potrzebną wiedzą na konkretnych przypadkach!

Jaka będzie należna ulga dla małżeństwa nietrwającego pełny rok (ślub lub śmierć w tracie roku) – jeśli zmarł małżonek, który rozliczał ją miesięcznie? Co w przypadku, gdy zmarł małżonek ten z niskimi dochodami, nie uzyskując prawa do ulgi?

Staż małżeński nie ma znaczenia dla stosowania ulgi dla klasy średniej tylko to, czy małżonkowie rozliczają się wspólnie, czy oddzielnie. Jeśli składają wspólne zeznanie, to prawo do ulgi dla klasy średniej przysługuje, temu małżonkowi (również każdemu z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale albo jeżeli połowa rocznych, łącznych przychodów małżonków: z pracy na etacie oraz dochodów z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

 

Czy złożone przez pracownika oświadczenia i wnioski mają również zastosowanie dla byłych pracowników? Czy naliczając wynagrodzenie ze stosunku pracy należy uwzględniać te wnioski, chociaż jest to wypłata wynagrodzenia po zakończeniu stosunku pracy i czy ma tu znaczenie, że wypłata jest w tym samym roku podatkowym czy w kolejnym?

Pytanie nie precyzuje, o jakie wnioski i oświadczenia chodzi. Na przykład ulga dla klasy średniej jest stosowana przez zakład pracy z mocy ustawy (podatnik nie musi składać żadnego wniosku ani oświadczenia). O ile zatem były zakład pracy będzie dokonywał wypłat ze stosunku pracy na rzecz byłego pracownika (kwalifikowanych do przychodów z pracy na etacie), to zastosuje ulgę dla klasy średniej przy poborze zaliczek na podatek, jeśli miesięczny przychów z tej pracy wyniesie od 5 701 zł do 11 141 zł. Przy poborze zaliczki zakład pracy stosuje zasady jej ustalania obowiązujące na moment uzyskania przychodów przez pracownika (a nie za okres, za który przychód jest należny).

 

W trakcie roku nastąpiła zmiana z zatrudnienia etatowego na działalność gospodarczą lub odwrotnie, a z obu źródeł przysługiwała ulga. Czy w zeznaniu rocznym taka osoba ma prawo do zastosowania ulgi z tych dwóch źródeł oddzielnie czy też będzie jedna ulga od sumy przychodów/dochodów?

W rozliczeniu rocznym (zeznaniu podatkowym) podatnik stosuje ulgę dla klasy średniej biorąc pod uwagę zarówno przychody z pracy na etacie oraz dochody z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według skali. Jeśli ich suma wynosi od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, podatnik może zastosować ulgę dla klasy średniej.

 

Co należy zrobić w sytuacji, kiedy ulga była należna tylko z jednego źródła, czy zmienia się sposób wyliczenia w zeznaniu rocznym?

Dla zastosowania ulgi dla klasy średniej podatnik nie musi uzyskiwać przychodów zarówno z pracy na etacie, jak i z działalności gospodarczej. Wystarczy, że przychody uzyska tylko z jednego źródła, np. ze stosunku pracy. W tym przypadku stosuje ten sam wzór obliczenia wysokości ulgi, co w przypadku zbiegu dwóch źródeł przychodów. Różnica polega jedynie na tym, że kwota przychodów z jednego źródła (np. DG) wynosi 0 zł.

 

Czy strata z działalności gospodarczej ma wpływ na wysokość przychodów/dochodów liczoną dla celów ustalenia prawa skorzystania z ulgi dla klasy średniej?

Dla ulgi dla klasy średniej sumuje się przychody z pracy na etacie i przychody z działalności gospodarczej (DG), z tym że przychody z DG najpierw należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów (KUP). Tym samym, KUP (strata ekonomiczna z bieżącego okresu) nie wpływa na przychody z etatu.

Jak Polski Ład wpływa na pracę działów kadrowych?

Uporządkuj wiedzę i pracuj w spokoju - zapisz się na szkolenie Akademii Symfonii!

Co w sytuacji, kiedy z umowy o pracę należna jest ulga dla klasy średniej, a pracownik ma jednocześnie umowę zlecenia u swojego lub innego pracodawcy? Czy w zeznaniu rocznym nadal będzie należna ulga czy z racji przekroczenia łącznego przychodu 133 692 nie będzie się ona należała, pomimo dochodu z umowy o pracę np. 100 000 zł za dany rok?

Jeżeli przychody uzyskane z pracy na etacie oraz dochody z DG mieszczą się w wymaganym przedziale przychodów do zastosowania ulgi dla klasy średniej, to ta ulga będzie przysługiwała, niezależnie od przychodów uzyskiwanych z innych źródeł.

Co należy zrobić w przypadku zmiany formy zatrudnienia z umowy o prace na B2B (świadczenie usług dla kilku podmiotów)? Co stanowi podstawę do naliczenia ulgi dla klasy średniej i co z wcześniej naliczoną ulgą z umowy o pracę?

O prawie do ulgi dla klasy średniej decyduje wysokość przychodów z pracy na etacie oraz dochodów z DG, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. O ile zatem suma tych przychodów i dochodów mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, to niezależnie od uzyskania przez podatnika innych przychodów lub dochodów (podlegających opodatkowaniu według skali lub 19% podatkiem liniowym dla DG), podatnik ma prawo do ulgi dla klasy średniej.

Polski Ład w kadrach i płacach: Uporządkuj wiedzę i zyskaj praktyczne umiejętności na szkoleniu Akademii Symfonii!

Pracownik od początku roku podatkowego korzysta ze zwolnienia z podatku do wysokości limitu 85 528 zł. W jaki sposób należy zastosować ulgi w następujących sytuacjach:

  1. Pracownik do 26 lat zwolniony z podatku, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, które w 80% jest objęte prawami autorskimi i łączny przychód w roku wyniesie 180 tys. (15 tys. miesięcznie). Kiedy będą mogły być zastosowane 50% KUP i do jakiej wysokości?
  2. Pracownik zarabia miesięcznie 7000 zł na podstawie umowy o pracę i w połowie roku kończy 26 lat, w związku z czym od połowy roku jego wynagrodzenie jest opodatkowane i należna jest ulga dla klasy średniej. Czy w rozliczeniu rocznym pracownik będzie musiał dopłacić podatek, bo łączny przychód opodatkowany nie osiągnie limitu dla ulgi dla klasy średniej?

Ad. 1. 50 % KUP mają zastosowanie do przychodów podlegających opodatkowaniu. Zatem w sytuacji, gdy pracownik (do 26. roku życia) w pierwszej kolejności korzysta z PIT-0 dla młodych, to 50% koszty będzie mógł stosować dopiero po przekroczeniu kwoty 85 528 zł przychodów objętych zwolnieniem od podatku. Jednocześnie 50% koszty będzie mógł zastosować wyłącznie do tej części przychodów ze stosunku pracy, która jest chroniona prawem autorskim. Przy czym, w stanie faktycznym podanym w pytaniu, kwota 50% KUP nie będzie mogła być wyższa niż 34 472 zł. Wynika to z tego, że suma przychodów objętych PIT-0 dla młodych oraz przychodów z pracy na etacie, do których mają zastosowanie 50% koszty, nie może w roku podatkowym przekroczyć 120 000 zł (120 000 zł minus 85528 zł).

Ad. 2. Jeśli w rozliczeniu rocznym podatnik nie spełnia warunków do zastosowania ulgi dla klasy średniej (z której korzystał przez część roku przy poborze zaliczek na podatek), to nie będzie mógł jej zastosować w zeznaniu podatkowym (nawet w części). W takiej sytuacji może zdarzyć się, że podatnik będzie musiał dopłacić podatek przy składaniu zeznania. Aby tego uniknąć, podatnik może poprosić płatnika (zakład pracy) o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przy poborze zaliczek. Prośba powinna być sformułowana na piśmie. Po jej otrzymaniu płatnik nie pomniejszy dochodu o ulgę dla klasy średniej najpóźniej od następnego miesiąca. Taką prośbę podatnik składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Polski Ład spędza Ci sen z powiek? Nie wiesz jak w tych warunkach prowadzić firmę?

Weź udział w szkoleniu i przystosuj firmę do zmian!

Rozliczenia podatkowe w kontekście zmian w składce zdrowotnej

 

Czy w Polskim Ładzie zapłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne jest kosztem uzyskania przychodu, podobnie jak obecnie opłacone składki społeczne?

Opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest i nie będzie kosztem uzyskania przychodów. Polski Ład nie wprowadza zmian w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składki zdrowotnej

 

Kwestia ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki na podatek obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2021 r. Według jakiej stawki podatku należy wyliczyć naliczoną zaliczkę na podatek w następującej sytuacji: Pracownik we wrześniu osiągnął dochód ze stosunku pracy narastająco w wysokości 100 000 zł. W październiku jego wynagrodzenie ze stosunku pracy wynosi tylko 1000 zł. Wyliczając naliczaną zaliczkę na podatek dochodowy w brzmieniu przepisów obowiązujących na dzień 31.12.2021 należy zastosować stawkę 17% (wg progu podatkowego z roku 2022) czy 32% (wg progu podatkowego z roku 2021)?

Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na 31 grudnia 2021 r., stawkę 17% należy stosować do tej części dochodów, która nie przekracza progu dochodów z 2021 r., czyli kwoty 85 528 zł.

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie – jak ją obliczać bez błędów, korekt i bałaganu? Zapisz się na szkolenie i zyskaj potrzebną wiedzą na konkretnych przypadkach!

Co oznacza sformułowanie „wg brzmienia przepisów na dzień 31.12.2021”? Czy to znaczy, że należy rozpatrywać parametry podatkowe pracownika na dzień 31.12.2021 czy też bieżące oświadczenia pracownika, np. złożony PIT-2, a sama wysokość parametrów jest taka jak w dniu 31.12. 2021?

Sformułowanie „zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.” oznacza, że płatnik stosuje bieżące oświadczenie podatnika oraz „wysokość” parametrów z roku ubiegłego.

 

PIT- 0 dla rodziny 4+

Czy należne jest zwolnienie z podatku, jeśli czwarte dziecko pojawiło się w rodzinie w trakcie roku lub najstarsze kończy określony w przepisach wiek w tracie roku?  Jeżeli przysługuje zwolnienie, to czy w pełnej wysokości, czy liczone jest proporcjonalnie, np. za pełne miesiące, kiedy w rodzinie jest czworo dzieci?

Ulga dla rodzin 4+ ma zastosowanie również wtedy, gdy czworo dzieci podatnik posiadał tylko przez część roku. Dla potrzeb tej ulgi warunek czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc). Przy czym, niezależnie od długości tego okresu w roku podatkowym, podatnikowi przysługuje prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy, a nie proporcjonalnie do liczby dni/tygodni/miesięcy, w których sprawował pieczę nad czworgiem dzieci.

 

Jak ma postąpić pracodawca po wykryciu pomyłki w naliczaniu wynagrodzeń, np. nieuwzględnienie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, pobieraniu zaliczki na podatek dla osób poniżej 26 r.ż., oświadczenia o byciu rodzicem co najmniej 4 dzieci itd.? Jak korygować podatki po wykryciu pomyłki związanej z wyliczaniem miesięcznej zaliczki na podatek? Korygujemy miesiąc, w którym zaliczka na podatek została źle naliczona, czy też korygujemy w bieżącym miesiącu czy podatnik rozliczy to sam w zeznaniu rocznym?

W sytuacji gdy zaliczka została źle pobrana przez płatnika powinna być przez niego skorygowana za wszystkie miesiące, w których płatnik popełnił błąd. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik odpowiada bowiem za niepobrany podatek.

 

Ulga na powrót

Kwestia przeniesienia miejsca zamieszkania z zagranicy do Polski – jak długo podatnik musi mieć rezydencję podatkową poza terytorium Polski, aby mógł skorzystać z ulgi na relokację?

Podatnik musi mieszkać za granicą przez co najmniej 3 lata bezpośrednio poprzedzające rok, w którym przeniósł się do Polski plus w okresie liczonym od początku roku, w którym doszło do alokacji, do dnia zamieszkania na terytorium Polski.

 

Pytanie dotyczące pracowników oddelegowanych do pracy za granicą na terenie UE w odniesieniu do ulgi dla klasy średniej – czy tu cos się zmieni czy nadal pozostaje odliczenie 30% „diety zagranicznej”, a to, co zostaje liczone jest do ulgi dla klasy średniej? Przykład: pracownik zarobił 1600 EUR przeliczając po kursie 7000 złoty dieta w przeliczeniu na złotówki wynosi 6399,6 złoty a 30 % z tej kwoty to 1919,88. Do tej pory liczymy przychód 7000 -1919,88 = 5080,12. Na jakim etapie liczymy ulgę dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej może być również stosowana przez podatników, którzy czasowo przebywają za granicą i część ich przychodów (w wysokości 30% diety zagranicznej) korzysta ze zwolnienia od podatku. Przy czym ulga dla klasy średniej ma zastosowanie do przychodów podlegających opodatkowaniu, tj. do nadwyżki ponad kwoty objęte zwolnieniem lub zwolnieniami. W omawianym przykładzie jest to kwota 5 080,12, czyli poniżej dolnego limitu, który uprawnia do ulgi dla klasy średniej (ten wynosi 5 701 zł, zaś górny 11 141 zł).

 

Czytaj dalszy ciąg najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących Polskiego Ładu

Jak prawidłowo obliczać ulgę dla klasy średniej w Polskim Ładzie?

Poznaj przykładowe wyliczenia, naucz się prawidłowo obliczać ulgę by mieć wszystko pod kontrolą w Polskim Ładzie! 

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat: