Symfonia. Biznes gotowy na zmiany

Jak komunikować PPK w firmie?

Rafał Szwabo

Rafał Szwabo

Dyrektor ds. Planów Emerytalnych w TFI Allianz Polska SA

Długość czytania:

7 stycznia 2020

Kluczem do sukcesu PPK jest odpowiednia komunikacja. Dlatego też istotną kwestią jest dobre jej zaplanowanie, w tym w szczególności podjęcie decyzji o tym, w jaki sposób i przez kogo będzie ona prowadzona. Każdy pracodawca posiada swoją specyfikę, co oznacza, że w jednym podmiocie sprawdzą się bezpośrednie spotkania informacyjne z pracownikami, a w innej firmie najlepszym rozwiązaniem będzie forma elektroniczna lub pisana. Przygotowanie efektywnej komunikacji to proces, który może wymagać trochę czasu, dlatego też warto zaplanować go z wyprzedzeniem.

Komunikacja wewnętrzna PPK

Każdy pracodawca powinien pamiętać, że to on jest pod­miotem tworzącym i prowadzącym dane PPK, a wybrana przez niego instytucja finansowa jest tylko i wyłącznie „wy­najęta” do zarządzania środkami gromadzonymi w ramach tego PPK przez jego uczestników. Instytucja ta może być w każdym czasie zmieniona na zasadach i w ter­minach określonych w umowie o zarządzanie PPK. Co więcej, w związku z faktem, że stosowanie przepisów ustawy w stosunku do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 osób ma miejsce od 1 stycznia 2020 roku, to już w tej dacie pracodawca powinien być w stanie prowa­dzić komunikację i inne działania wynikające z ustawy o PPK, nawet jeśli nie ma jeszcze wybranej instytucji finansowej.

Komunikacja PPK z wykorzystaniem usługodawcy PPK

Posiadane przez instytucje finansowe doświadczenie w zakresie długoterminowego oszczędzania warto wykorzystać w komunikacji wdrażanego PPK. Dlatego też pracodawca powinien zdefiniować i przekazać usługodawcy PPK swoje oczekiwania w zakresie komunikacji PPK dla pracowników. Spełnienie tych oczekiwań może być jednym z dodatkowych kryteriów wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Komunikacja pracodawcy do osób zatrudnionych

Szczegółowy plan działań komunikacyjnych w zakresie PPK pracodawca powinien sporządzić na etapie przygotowywania PPK, a potem go wdrożyć. Kluczową kwestią dla powodzenia we wdrożeniu PPK jest dotarcie z obiektywną informacją o najważniejszych aspektach PPK do możliwie dużej grupy osób zatrudnionych, przedstawiając zarówno zalety, jak też konsekwencje uczestnictwa w PPK.

Sprawdź czy wypełniasz wszystkie obowiązki informacyjne: POBIERZ CHECKLISTĘ

Komunikacja od pracodawcy do przedstawicieli osób zatrudnionych

Przedstawiciele osób zatrudnionych (zarówno związki za­wodowe, jak też niezwiązkowa reprezentacja osób zatrudnionych) mogą odegrać kluczową rolę wspierającą pracodawcę i instytucję finansową w zakresie komunikacji przy wdrożeniu PPK. Warto więc zaangażować te podmio­ty od początku w takie działania.

Co z tym PPK? - Pracownicze Plany Kapitałowe

Komunikacja od usługodawcy

Główny ciężar w zakresie obowiązków informacyjnych w stosunku do uczestników PPK ustawodawca nałożył na instytucję finansową zarządzającą PPK, która jest zobowiązana niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK do udostępnienia każdemu uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku, informacji o zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące najważniejszych aspektów PPK.

Komunikacja prowadzona czy to przez pracodawcę, czy instytucję finansową zarządzającą PPK, musi uwzględniać podstawową zasadę wynikającą z przepisów o PPK – zakaz nakłaniania osób zatrudnionych lub uczestników PPK do rezygnacji z wpłat do PPK. Takie działanie jest zagrożone surową karą – nawet w wysokości do 1,5% budżetu wynagrodzeń za rok poprzedni.

Przeglądaj tematy tego artykułu:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rekomendowany kolejny artykuł:

Więcej na ten temat:

Powiązane kategorie

Finanse
międzynarodowe

Finanse
na co dzień

Planowanie
biznesowe

Słownik Symfonii

Prowadzenie firmy może być pełne wyzwań, a jednym z nich jest fachowy żargon, który trzeba rozumieć. Nasz słownik wyjaśnia pojęcia w prostych słowach – od A do Z.
Wyświetl słownik